Humansky's rötter och utveckling

Humansky bildades från företaget Ideelle 2015. Ideelle, som bildades 1997, arbetade inom organisationer med samarbete och demokrati samt med människor i personlig utveckling. En stor del av arbetet var processinriktat lärande om samarbete mellan politiker, chefer och mellan professionella från olika organisationer i välfärdssystemet. Lärandet utvecklades från system-, kaos- och demokratiteori och ur dessa växte en helt ny logik. Ideelle gav denna logik begreppet ”Interorganisering” som förenklat har betydelsen organisering över gränser, där varje ny organisering skapar en cirkel där all elementen som ingår behöver få en ny plats. 2002 publicrades en licenciatavhandling i ämnet under namnet Interorganisatorisk integrering. Under 18 år hade ideelle uppdrag med syftet att skapa förutsättningar för människor att samarbeta. Huvudsakligen skedde lärandet inom välfärdsystemet, men också i samarbete mellan forskare och praktiker, mellan politiker och tjänstemän, mellan människor i behov av det offentliga och mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Ideelle drev under många år en utbildning i ”gränsöverskridande och samverkande ledarskap”.

2007 etablerade företaget också terapiverksamhet, först med psykosyntesterapi och senare också traumaterapi. Verksamheten bestod till stor del av att stödja personer i individuella samtal. Arbetet blev mer och mer kroppsinriktat, i bemärkelsen att lyssna inåt, för att finna nästa steg i livet professionellt och personligt. Även gruppdynamiska arbeten med kroppen inkluderades. De klienter som valde att komma i terapi hade ofta trauma och Ideelle började alltmer arbeta med grupper. Gruppdynamiska processer har en gynnsam effekt på trauma. Den definition av trauma som företaget arbetade efter var att; trauma sätter sig i kroppen från situationer som är överväldigande för en person, en grupp, en organisation och ett samhälle. Trauma kan både komma från händelser, brister och förluster. Trauma behöver inte vara stora händelser, såsom vi ofta tror. En arbetsgrupp kan ha trauma från situationer de inte fått stöd i att hantera t.ex. genom en gränslös chef. Dessa workshops byggde alltid på ett systemiskt förhållningssätt och därför blev också systemiska konstellationer ett viktigt inslag.

Allt detta ledde till att företaget arbetade efter två parallella spår som hade så mycket gemensamt; samarbete och personlig utveckling. I båda dessa är människor, gruppers och organisationers inre kraft en nödvändighet.

Humansky bildas

Företaget ombildades 2015 och blev Humansky med syfte att fokusera arbetet mer på personlig utveckling. En viktig del i detta arbete var Reconstructive., en metod som har tagits fram av Carola Castillo. Reconstructive öppnade för möjligheten att frigör blockeringar i kroppen för att komma närmare den vi är i vårt ursprung. I Humanskys fortsatta arbete fanns också tidigare metoder och arbetssätt som utvecklats inom ramen för Ideelle. En ettårig utbildning startade hösten 2015 och under tre år utbildades 42 personer inom en utbildning med ett systemiskt förhållningssätt. Reconstructive var en viktig del. Utbildningen vilade på psykosyntesen som grund och en stor dl av arbetet kom från denna psykologi och teori. Alla de olika metoder som använts eller utvecklats under Ideelle tiden inkluderades såsom; system, samarbete, familjen, kroppen, själen, viljan, tillit, arketyper, trauma. Ett samarbete med andra aktörer kunde också inkludera hälsa och pengars flöde. Dessutom genomfördes en mängd workshops och föredrag under de följande åren. Humansky fortsatte också att arbeta med terapi för enskilda klienter. Humansky benämndes nu Institutet för Reconstructive och trauma.

Under 2017 kunde Humansky samla all sin kunskap om trauma och skapa ett nytt förhållningssätt som kan öppna gåvorna som människor gömt när de inte kunnat hantera traumatiska upplevelser. Humansky kallade arbetet Traumahology.

 

”Traumahology” är bara ett ord och ord behöver vara fria. Detta ord kan inte ha en unik form utan det verkar utan att vi kan kontrollera någonting. Om vi försöker fånga orden och göra dem till våra så förlorar vi dem, precis som med livet, människor och energi. Min övertygelse är att ord öppnar och det gör mig ödmjuk, glad och berörd. Detta ord kom till mig när jag vandrade El Camino och jag visste att jag inte kunde göra något med det så länge jag hade något personligt i det. Jag överlämnar detta ord och idag vet jag att det är fritt och inte mitt.”

Marie Fridolf 

Humansky valde att under några år arbeta med att sprida Reconstructive i Sverige. Carola Castillo som skapat Reconstructive valde sedermera att skapa en skola och då överlämnade Humansky allt arbete med Reconstructive till Reconstructive School. Marie Fridolf som var grundare till Humansky arbetade också för skolan under ett års tid. Det var ett mycket intensivt arbete med många ny inslag och tog till slut all hennes tid. Hon började då också arbeta utomlands. Men längtan tillbaka till samarbete och ett arbete som inkluderade många olika metoder gjorde att Marie valde att lämna skolan september 2018 för att nu ägna all sin tid åt Humansky, som då också ombildades tillbaka till sina rötter och sin värdegrund. Företaget heter numera Marie Fridolf Humansky.

Att integrera allt lärande genom åren om samarbete, personlig utveckling, inre kraft och trauma blev nu företaget nästa steg. Företaget Humansky samarbetar nu också med andra aktörer, där alla aktörer har samma villkor. Det är ett samarbete som byggs utan ägande eller band och med lärdomar från grupprocesser med dess tydliga effekter. Företaget strävar efter att leva som det lär, vilket bland annat innebär att ledarskapet finns hos alla samarbetande aktörerna. Varje cirkel som sluts sker med allas medverkan och aktörerna befinner sig då på ”samma nivå” med stor transparens. Nätverk knyts, och man arbetar inte under samma ”kappa” eller ”gemensamt namn”, utan genom samarbetsavtal mellan olika företag.  

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: