Bli med din kraft och visdom FRÅN NUET

 

Välkommen till denna utbildning som fördjupar ditt syfte och lär dig att möta andra från deras syfte.

Du får mer kraft i det du redan gör eller kommer att öppna för.

Visdomen växer från ansvarighet, nödvändighet, värdighet, respekt och tacksamhet.

Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet, där allt har en mening, lösgöra det som står i vägen, transfomera den inre kampen och behovet att kontrollera livet samt  expandera inre kraft och visdom för att bli mer värdefull.  

Den enda tiden som finns är i nu. I nuet kan vi öppna för evigheten, då stannar tiden och det förflutna, framtiden och nu är närvarande samtidigt. I dig finns ”den visa” och med henne/honom din inre kraft som väntar på att bli levd. Visdom, som är tillgänglig för alla i oss öppnas i stunder när vi ändrar våra perspektiv, får nya insikter och AH- upplevelser. Då är vi i ett nära möte med oss själva och  andra. I dessa mikrostunder som kan expansion ske i kroppen. Då stannar tiden och allt bara är. Vägen dit kan ibland vara smärtsam när vi löser upp blockeringar och smärta som sitter i kroppen. Vi möter i denna smärta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för som kan vara sådant som vi inte vill ha från vår skönhet och skörhet, från livsglädjen, vår kraft och allt vi gömt i vår överlevnad för att skydda tidigt i livet. I vår skugga får vi också möta det som vi skapat och agerar i dessa överlevnadsstrategier.  Istället sitter vi fast i vår historia, i den historia vi också gömt oss. Allt det skapar vår identitet. Men vet vi egentligen vem vi är? Livet handlar också om att börja utforska vem vi är bortom allt vi också projicerar på andra. 

Gemenskapen med dig själv i mötet med andra

I en gemenskap med dig själv kan du hitta ditt sätt att transformeras så att dina unika gåvor kan få ta plats. Detta gör att du kan bidra till livet och ge viktig ny kunskap som kommer ur ditt unika syfte. I alla gemenskaper behöver vi bli vår egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats mer och mer. Det är ingen slump hur vi lever våra liv ur ditt syfte. I livet föds vi minst tre gånger; från vår mamma, från oss själva och från livet igen och igen. Ur detta växer ett lärande och en mening. 

Känner du att dessa ord landar i dig och vill själv vara mer i livet så är detta något för dig. Det är också vägen till att vara med andra mer i livet. Denna utbildning syftar till att öppna för en större helhet. Du kommer att:

 • utforska och fördjupa din kunskap om den mänskliga ”själen”, ”jaget” och ”hjärtats själv”
 • lära dig mer om den själsliga psykologin, som skiljer sig från den mentala och emotionella psykologin.
 • lära dig om systemiskt tillvägagångssätt och gå djupare in i kunskapen om olika system; kroppen, familjen, gruppen, och olika kollektiv.
 • lära dig att öppna dina systemiska ögon, genom att se allt som system, från mikro- till makroperspektiv.
 • möta dig själv i ett expanderat  medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte.
 • lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är i ditt ursprung.
 • få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som vi skapar som barn och hur intellektet, kroppen och själen samspelar för förändra ditt liv.
 • lära dig om trauma och att de både har en skyddande och lösgörande möjlighet i relation till dina upplevelser
 • lära dig hur du kan nå kärnan i dina trauman för att få en större klarhet i hur du lever ditt liv och hur det gynnar eller motverkar ditt nästa steg.
 • lära  dig att använda kroppen som ditt redskap i mötet med andra.  
 • lära dig att se energi, hur du kan förhålla dig till energi och kraft bortom orden och tillsammans med orden. 
 • lära dig att se vardaglig energi och hur vi människor kommunicerar på tre olika sätt samtidigt. 
 • bli mer och mer din egen auktoritet och utveckla ditt personliga förhållningssätt till livet. Det är ingen slump hur du har levt ditt liv, vem du har mött och vad du har gjort. Det tar dig på din resa i detta liv. 
 • få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller för att att  utveckla nya  arbetssätt och modeller. Kanske väntar en vision på dig.  Vi äger inte visioner, de äger dig. 

Utbildningen pågår från  22 mars 2019 till 22 mars 2020. Den omfattar 21 dagar under 7 helger. 

Denna utbildning förändrar liv!

MARIE FRIDOLF har sin erfarenhet från välfärds- och demokrati utveckling, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering samt personlig utveckling. I grunden är hon Socionom med en Master i Human Relations och en i Political science. Hon har en fil.lic. med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i Processledarskap, System- och kaosteori, Psykosyntes, Psychotrauma, Systemiska konstellation, Reconstructive och Somatic Experiencing. Marie har samlat sin kompetens i det hon kallat Traumahology. Hon började att arbeta med sig själv för 30 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Senare har hon fördjupat sig i mänskliga relationer som psykosyntes- och traumaterapeut och processledare. För fem år sedan började hon först att medverka och senare driva längre utvecklingsprogram för att människor skulle få en möjlighet att komma närmare sitt syfte och sin uppgift i livet.  

Tid: 22 mars 2019 – 22 mars  2020 totalt 21 dagar.

Vi börjar på fredagen klockan 10.00 och avslutar söndag klockan 16.00 

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 4 800 kronor inkl. moms för varje helg. Kaffe, te och lunch inkluderas i priset.

Mer information & anmälan: 

Marie Frildolf 070 981 29 63

marie.fridolf@humansky.se 

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: