medan vi går och växer ur kaos

Välkommen till Humansky, namnet som skapades inifrån för att himlen är på jorden. Den största utmaningen vi står inför i livet är att transformer våra överlevnadsstrategier för att förstå vad som är sfären av något som är bortom tid och ord. Att omfamna respekt för ditt liv, för andra och till allt som är levande. Livet växer ur kaos, det kaos som också har en struktur som kan bli synlig om vi vågar leva utan kontroll. Denna hemsida fungera som en blogg där erfarenheter; mina och vad jag iakttar hos andra, beskrivs. Inget tillhör mig, allt bara är.

Reconstructive tar oss från det osynliga till det synliga.

Reconstructive är livet. Genom Reconstructive skapas en innovativ och unik väg att lära. Reconstructive är ”systemet i systemet”, ”projektet i projektet” etc. Genom Reconstructive skapas tillit till din egen väg. Du frigör dig från andra auktoriteter och får hjälp att tona in med livet som det är i sitt väsen, sitt ursprung. I kärnan av våra trauman kan vi hitta de gåvor som för oss till livet.

Vägen är inte individuell längre, vägen är att arbeta i ”communities”.

I ”communities” arbetar vi för ett större syfte och vi frigör oss från våra överlevnadsstrategier. En community är ingen familj, inte heller någon grupp eller flock. Vi har bara en familj och det är vår ursprungsfamilj och den familj vi själva skapar med en partner. Det är från den familjen vi kan växa. Vi har inte heller någon grupp, gruppen finns inom oss. Det är inifrån vi förändrar vårt förhållande till gemenskap till oss själva och något större. Så fort vi gör communities till en grupp av tillhörighet så riskerar vi att utveckla en en sekt. ”Grupp” är det första steget till sekt. I en grupp förlorar vi oss i våra överlevnadsstrategier. Men om vi varje dag riskerar att förlora allt, närmar vi oss vad en community är. I grupper skapas normer som håller oss tillbaka, i communities är var och en egenansvarig att bidra till växt genom att hela tiden agera och växa, inifrån. Det innebär att växa från kaos inte tillhörighet. Varje auktoritet i en community skapar kaos om han eller hon rör sig mot mer växt från sitt ursprung, sitt sanna jag. Det innebär också att det ibland gör ont. Vi har alla något att bidra med till detta liv, till livets hologram som öppnar sig när vi expandrar vem vi är från vårt ursprung och transformerar våra överlevnads strategier.

Vill du vara med!

När vi öppnat för andra perspektiv i våra liv är vi tillgängliga för livet och moder jord. När vi är beredda att förändra vår världsbild och se sanningen vad detta än må kosta oss öppnas vår möjlighet för att stödja andra i mänsklig och själslig utveckling och växt, utan att involvera något personligt.

Stäng meny

On the way to healing, the body finds unexpected solutions to overcome emotions and traumas. Humans have powers greater than their ability to perceive and understand. Stories we have been told or created ourselves, thoughts and emotions prevent the body’s healing. Everything accumulates in the body. These stories create a unique language, which have a mysterious hidden symbolic life which we develop in the outside world. As a consequence the stories will be in our body, our family, our collective and in the past memory of the spirit. This is how we block the energy in the body (trauma /illnesses), family (repetitions of what we do not want), collective (do not have the ”freedom” for example, by race, religion, norms of society) and the spirit (spiritual obstruction or dissociation).

The work becomes more and more expansive and includes ”me as a system, my family and my collective as a system and my spirituality as a system”, all this both individually and collectively.

The field is both quiet and loud at the same time; it is powerful, present and touching. It touches the deepest parts inside us. It take us to our essence and to that who has to open behind the façade I have created. Everything is about responsibility. Reconstructive are not family constellations, even if it´s family works. Reconstructive is to work with the energy field from a place where you do not know anything and cannot explain anything. Nothing is what we think it is. It is a new way to see life through a greater responsibility. To work with energy means that we surender to them. We can never use energy, energy use us! Humans find our light in the darkness and therefore we need to consciously open to healing what for us is ”taboo” and prohibited. Every person who comes to the core of herself, the one we are in our essence, will create new life in this life. Only in that moment can we know what it means to work for Mother Earth. This is a big responsibility, yes life is a major responsibility that always goes on with or without me.

When we are able to have awareness within higher energy fields we can start to see when we are not in harmony with them. Through our hard work can we discover and release new abilities and more strength. The journey is often painful because we need to free ourselves from our way of seeing life that we created as a child. In this moment can we open to the opportunity to surrender to energy and life and let life use us. Life is bigger than everything and we always need new seeds to grow. Life grows out of chaos and breaking through is painful and sometimes violence.

Having more awareness and responsibility, we are open to accept the new challenges that our presence on earth demands from us. We can experience these challenges with more strength, more growth and more flow when we feel compassion and gratitude. In awareness, without intention or struggle, a balance is reached in the flow of emotional, mental, physical and spiritual energies.

Through Reconstructive we can understand and see true realities from another, and remove us from all illusions we created from our history. If I see that I am responsible for what I do to myself and others, I cannot blame anyone not even those who hurt me. I have the responsibility to let my inner child grow up, so I can become whole and come home to myself (my essence). Reconstructive;

Stories som vi fått höra eller själva skapat, tankar och känslor hindrar kroppens helande. Allt samlas i kroppen. Dessa stories skapar ett unikt språk, som har ett mystiskt och dolt symboliskt liv. Dessa stories stannar i kroppen och i symbolspråket oavsett om de kommer från egna erfarenheter, familjesystemet, det kollektiva eller i past memories of the spirit. Vi blockerar energin i kroppen genom egna upplevelser (trauma/sjukdomar), genom familjen (upprepningar av det vi inte vill men ändå följer), genom det kollektiva (inte ha ”frihet” t.ex. genom ras, religion, normer i samhället) och genom andlig dissociation och protest.

Några viktiga utgångspunkter;

Om vi kan frigöra oss från alla ambitioner så öppnar vi för visioner som skapar liv. Ambitioner kommer med känslor, behov och sinne. Visioner är aldrig ”våra”, de verkar för ett större syfte och vi skapar inte dem.

Fältet är både tyst och högljutt på samma gång, det är kraftfullt, närvarande och berörande. Det berör det djupaste inom oss. Det tar oss till den vi är i vårt ursprung och det som behöver komma fram bortom den fasad vi har skapat. Allt handlar om mitt ansvar. Reconstructive är inte familjekonstellationer utan handlar om ett arbete genom energifält från en plats där vi inte vet något och där vi inte kan förklara något. Det är aldrig som vi tror. Att arbeta med energier innebär att vi överlämnar oss till dem. Vi kan aldrig använda energi för vår egen skull. Varje människa som kommer till kärnan av sig själv, den vi är i vår essens, kommer att skapa nytt liv i detta liv och först då kan vi veta vad det innebär att arbeta för moder jord. Detta är ett stort ansvar, ja livet är ett stort ansvar som alltid går vidare med eller utan mig närvarande.

När vi utvecklat vår medvetenhet om högre energi från spirit och moder jord, börjar vi se när vi inte har harmoni med dem. Genom ett hårt eget arbete kan vi upptäcka och frigöra nya förmågor och mer styrka. Vägen dit är ofta smärtsam eftersom vi behöver frigöra oss från vår värld vi skapat som barn. Här öppnas möjligheten att överlämna oss till energin och livet så att vi kan låta den använda oss. Livet föds och gror i mörker och det är där vi hittar vårt ljus. Livet är större än allt och vi behöver hela tiden så nya frön. Livet gror ur kaos och att bryta igenom är smärtsamt och ibland våldsamt.

Med mer medvetenhet och ansvar kommer vi att kunna ta emot de nya utmaningar som vår närvaro på jorden kräver av oss. Vi kan uppleva och ta oss an dessa utmaningar med mer styrka, mer mognad och mer flöde när vi känner medkänsla och tacksamhet. I medvetenhet utan intention eller kamp skapas balans i de emotionella, mentala, fysiska och andliga energierna.
Genom Reconstructive kan vi förstå och se verkligenheten från nya perspektiv och befria oss från illusioner som vi skapat från vår historia. Om jag ser att jag har ansvar för vad jag gör mot mig själv och andra kan jag inte skylla på något, inte ens på dem som gjorde mig illa. Jag har ansvaret för att låta mina inre barn växa upp, så att jag kan bli hel och komma hem till mig själv (mitt själv). Reconstructive;

lär oss livets mysterium och initierar mig och öppnar mig för flera olika verkligheter